انتشار اسامی برای جرائم بالای ۱۰۰ میلیون

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در صورتی که احکام مربوط به متهمان جرائم بالای ۱۰۰ میلیون قطعی شود در سامانه قوه قضائیه منتشر خواهد شد.

تکنولوژی جدید

سیستم اطلاع رسانی