رونمایی از دستکش ویژه کار با تلفن همراه

محققان دستکش مخصوصی ساخته اند که وسیله آن و بدون نیاز به خارج کردن گوشی از جیب می توان به تماسها پاسخ داده و کارهای دیگری را با آن انجام داد.

اخبار

ورزشی