نفوذ برجام در کتاب تاریخ / سیاسی کاری مسئولین به تاریخ رسید

این سوال به ذهن می رسد که آیا موضوع مهم تری از برجام نبوده است که باید به کتاب تاریخ اضافه شود و نشده است .

اخبر جهان

ابزار رسانه