کارتون / خودکشی جدید دخترها!

معاون وزیر بهداشت نسبت به افزایش ۴۰ درصدی استفاده از قلیان در کشور و کاهش سن مصرف در دختران هشدار داده است. فیروزه مظفری این خبر را دستمایه کارتون زیر … Read More