سودجوها به دنبال کارنابلدان پشت صحنه !

این مدیر فیلمبرداری خاطرنشان ساخت: به جز این و اگر در مجموع بخواهیم پیشنهادات کاری را بسنجیم واقعا دامنه پیشنهادات کمتر شده است و یک دلیلش همان است که تهیه … Read More