عاملی مهم در بروز سرطان

یک متخصص سرطان خون و عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: علت بروز ۱۰ درصد سرطان ها در دنیا نقص ارثی سلول هاست.