شناسایی ۶۳ اثر تاریخی جدید در ‌زیرکوه ‌

‌مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل میراث فرهنگی خراسان‌جنوبی گفت: در جریان بررسی باستان‌شناسی دهستان پترگان شهرستان زیرکوه ۶۳ اثر تاریخی جدید شناسایی شد.