"انسان ۲۵۰ ساله" تصویر جامع سیره سیاسی ائمه اطهار است

پژوهشگر و کارشناس مسائل فرهنگی، کتاب انسان ۲۵۰ ساله را دارای تصویر جامع و تأمل برانگیزی از تاریخ و سیره سیاسی ائمه اطهار(علیهم السلام) دانست.