آخرین تصویر کاسینی از قمر “پاندورا”

سازمان فضایی آمریکا(ناسا) تصویری از یکی از قمرهای زحل موسوم به “پاندورا” را منتشر کرده است که در آخرین روزهای ماموریت کاسینی گرفته شده است.

"انسان ۲۵۰ ساله" تصویر جامع سیره سیاسی ائمه اطهار است

پژوهشگر و کارشناس مسائل فرهنگی، کتاب انسان ۲۵۰ ساله را دارای تصویر جامع و تأمل برانگیزی از تاریخ و سیره سیاسی ائمه اطهار(علیهم السلام) دانست.