قسمت جدید داستان مصور “ماجراهای انسان اولیه” در سایت کانون جوانه ها

قسمت دهم داستان مصور “ماجراهای انسان اولیه” در سایت کانون جوانه های بانک ملی ایران قرار گرفت.