تهران شهری “معلول” است

رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با بیان اینکه ۱۱ درصد جمعیت شهری کشور دارای درجاتی از معلولیت هستند، گفت: به عبارتی در کلانشهر ۹ میلیونی تهران یک میلیون نفر دارای نوعی معلولیت هستند و این در حالی است که شهر تهران به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها خود معلول است.