“مديران آويزان بايد بروند”

جهانگیری به نکته مهمی اشاره کرد که همان وضعیت مدیریت در کشور است و می‌داند بقای مدیران بی‌انگیزه در مناصب مختلف چه ضررهایی به برنامه‌های از پیش تعیین شده برای … Read More